Privacybeleid Daffodil Services bvba

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, contact met ons opneemt, informatie over onze diensten inwint, of beroep doet op onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we er gebruik van maken, hoe we ze beveiligen, welke keuzes u kunt maken en hoe we hiermee uw gebruikservaring en onze dienstverlening verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Daffodil Services bvba. U dient zich ervan bewust te zijn dat Daffodil Services bvba niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website of onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Daffodil Services bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van al haar klanten en andere contacten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van onze website www.daffodil.be en van onze diensten, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring.

Doeleinden

Voor het verwerken van de persoonsgebonden informatie, die wij over onze klanten en andere contacten in het kader van de activiteiten van Daffodil Services verzamelen, beroepen wij ons op de notie van het “gerechtvaardigd belang”.

Men spreekt van een gerechtvaardigd belang wanneer het belang van de verantwoordelijke om de gegevens te verwerken hoger is dan het belang van de geregistreerde persoon om die gegevens niet te verwerken.

U dient in dit geval geen expliciete toelating te geven om deze gegevens te verwerken. Het gerechtvaardigd belang houdt in dat we onze dienstverlening naar u alleen kunnen uitvoeren als we de nodige gegevens daarvoor verwerken. Wanneer wij u voor een bepaalde toekomstige gegevensverwerking om uw toestemming zouden moeten vragen (omdat wij ons daarvoor niet kunnen baseren op het bovenvermelde gerechtvaardigd belang), weet dan dat u zelf die toestemming daarna te allen tijde ook weer kan intrekken.

Enkele voorbeelden van gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mail en gegevens over productbezit en -gebruik.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verder in deze privacyverklaring vindt u hoe wij uw gegevens gebruiken.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om onze producten, diensten en processen te kunnen verbeteren. Concreet verwerken wij het minimum aan gegevens dat nodig is om op een correcte wijze onze dienstverlening aan de klant/bezoeker/contactpersoon te kunnen realiseren, contact te kunnen opnemen en de facturatie en boekhouding te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Direct mail

Het is mogelijk dat wij in de toekomst aan onze contacten e-mails met inhoudelijke informatie of wetenswaardigheden rondom het thema IT zullen sturen.

Indien u de beschreven informatie niet wenst te ontvangen zult u ons dat eenvoudig kunnen melden en dan zullen wij ervoor zorgen dat u uit de mailinglijst gehaald wordt.

Onderaan iedere mailing zal u de mogelijkheid vinden om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Cookies

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand met stukjes technische informatie (internetinstellingen) dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.  Wanneer u onze website bezoekt, kan er gebruik gemaakt worden van verschillende soorten cookies.

De ‘functionele cookies’ zijn de cookies die nodig zijn om het functioneren van de website te vergemakkelijken en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring (bijvoorbeeld, voor zover van toepassing, de taalinstelling of in het geval van een webshop, de functionaliteit van het winkelmandje).

De ‘analytische cookies’ zorgen ervoor dat wij de statistieken van de website in kaart kunnen brengen. Door het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc., worden dergelijke analytische cookies op uw computer geplaatst om te kunnen analyseren hoe de bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s zijn het populairst, welke problemen komen bezoekers tegen op bepaalde pagina’s, enz.). De gegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met de 'performance cookies' kan worden gemeten hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina hebben bezocht of kunnen de populaire webpagina’s opgelijst worden. We kunnen ook nagaan hoe u op onze website bent terecht gekomen. Aan de hand van deze informatie zorgen wij ervoor dat onze website kan verbeterd worden en optimaliseren wij de gebruikerservaring.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kan het gebruik van cookies steeds weigeren door in uw internetbrowser de desbetreffende instellingen te kiezen, maar wij wijzen u op het feit dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van onze website volledig zal kunnen gebruiken.

 

Daffodil als Verwerker

Bij de uitvoering van onze IT-diensten, treden wij ook op als verwerker. De taken van ons als verwerker jegens de verwerkingsverantwoordelijke (gewoonlijk onze klant), worden vastgelegd in een specifieke verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijn

Als verwerkingsverantwoordelijke, bewaren wij uw gegevens tot vijf jaar na ons laatste contact tenzij u ons - in het kader van de GDPR reglementering - vraagt om de gegevens te schrappen of om de gegevens over te dragen naar een derde partij. (In de mate dat dit laatste uiteraard geen confidentialiteits- of juridische conflicten veroorzaakt).

Derden

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een derde gegevensverwerker indien dit noodzakelijk zou zijn voor de goede dienstverlening en om aan de specifieke verzoeken van de klant/bezoeker/contactpersoon te kunnen beantwoorden (bv. voor de boekhouding, het garanderen van de continuïteit van de diensten tijdens afwezigheid van relevante medewerkers van Daffodil Services bvba, …).

In deze gevallen zien wij erop toe dat de externe partijen uitsluitend toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun specifieke taken uit te voeren. We zien er ook op toe dat die externe partijen zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier.

In geen enkel geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan externe partijen.

Sommige IT diensten (DropBox, Microsoft Office 365, …) die wij gebruiken zijn Cloud gebaseerd. Voor de gebruiker van dergelijke diensten is het niet te controleren of die Cloud diensten binnen of buiten Europa hun data opslaan. Daffodil Services bvba zal er steeds op toezien dat elke gegevensverwerker die in haar opdracht gegevens verwerkt, voldoet aan de normen van de heersende privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd worden, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dat in de EER van toepassing is. In de mate van het mogelijke zal Daffodil Services bvba hiervoor de nodige garanties zoeken van deze derde partij/gegevensverwerker m.b.t. de adequate beveiliging en bescherming van persoonsgegevens dat zij zou ontvangen van Daffodil Services bvba.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site, contact met ons bedrijf en het gebruik van onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Daffodil Services bvba kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan de nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers/gebruikers/contactpersonen/klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via onderstaande contactgegevens.

Uw rechten

Uw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. U behoudt de volledige controle. Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. u voor het gebruik ervan, waarbij u de controle behoudt van uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Hieronder wordt uiteengezet wat uw wettelijke rechten zijn m.b.t. uw persoonsgegevens.

 

1. Het recht om uw gegevens in te zien

U heeft het recht om op ieder ogenblik aan ons te vragen welke gegevens wij over u bezitten en/of in welke mate deze verwerkt worden. Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden, heeft u tevens het recht inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens, waarom deze worden verwerkt, aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden en de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, die u kosteloos zal worden verstrekt. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien u elektronisch uw verzoek tot een kopie indient, zal u deze kopie in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij u om een andere regeling verzoekt. Hou er rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de inzage of kopie vraagt, de uwe zijn.

 

2. Het recht om uw gegevens te verbeteren

U mag ons te allen tijde verzoeken uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen. Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verbetering, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt. Hou er opnieuw rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verbetering vraagt, de uwe zijn.

 

3. Het recht om uw gegevens te laten wissen

U heeft het recht ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen. Wij kunnen u om een bewijs van identiteit vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verwijdering verzoekt, de uwe zijn.

Wij zijn gehouden om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen (1) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (2) wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat (bijvoorbeeld de noodzaak tot verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Daffodil Services bvba), (3) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, (4) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden, (5) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde gegevensverwerker bekend werden gemaakt en wij gehouden zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdende met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om elke gegevensverantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u verzocht heeft om iedere koppeling naar, kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.

Het bovenstaande is niet van toepassing voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (2) voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, (3) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistieken en (4) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

4. Het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen

U heeft ook het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien één van de volgende vier situaties zich voordoet:

- U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die wij nodig hebben om de juistheid na te gaan;

- U verzoekt de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van de verwijdering wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd;

- Wij hebben uw gegevens niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;

- Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de verwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord of onze gerechtvaardigde gronden eventueel zwaarder zouden doorwegen dan de uwe.

Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt.

 

5. Het recht op teruggave van uw persoonsgegevens en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens die u ons toevertrouwt, terug te vragen of ons te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is, om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zodat u makkelijk kan overschakelen naar een andere dienstenleverancier.

 

6. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, kan u kosteloos uw toestemming steeds intrekken, dan wel de overeenkomst beëindigen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een algemeen belang of op een gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt, kan u hiertegen te allen tijde bezwaar maken vanwege redenen m.b.t. uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer deze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft steeds het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing zal naar aanleiding van uw verzoek onmiddellijk worden stopgezet.

 

7. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U heeft tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer uw klacht niet behandeld wordt, indien u binnen de drie maanden geen informatie heeft gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van uw klacht of wanneer u zich verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.

Onverminderd uw recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heeft u ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover u dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien u de mening toegedaan bent dat uw rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

Beveiliging

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Medewerkers van Daffodil Services bvba, alsook deze van verwerkers of enige andere derde die strikt gebonden is tot de vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens, zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

Hoewel wij de hoogst mogelijke beveiliging nastreven, kan een datalek, bijvoorbeeld als gevolg van een hacking-aanval, nooit volledig worden uitgesloten. Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor uw rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit zonder onredelijke vertraging en alleszins binnen de 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.

Wanneer de inbreuk op de veiligheid mogelijks een groot risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zijn wij tevens gehouden u hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen, tenzij (1) wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen hebben genomen en deze maatregelen toegepast zijn op de persoonsgegevens die getroffen zijn door de inbreuk, vooral de maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, (2) wij achteraf maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen en (3) wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbaar bericht of een soortgelijke maatregel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze privacyverklaring, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en Daffodil Services bvba zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Daffodil Services bvba
Schuurveldstraat 56 – 2260 Westerlo
+32 (0)14 265 300
info@daffodil.be

Meer informatie over de wetgeving en regelgeving over gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op www.privacycommission.be, de website van de Belgische privacytoezichthouder (de gegevensbeschermingsautoriteit).

  • In Daffodil hebben wij eindelijk een betrouwbare IT-partner gevonden. Chris zorgt ervoor dat ons netwerk vlot draait dankzij zijn uitzonderlijke knowhow en persoonlijke service!

    Groep Wuyts     

  • Dankzij Chris heeft ons bedrijfsnetwerk nog geen enkele panne gekend! Bovendien kunnen we bij Daffodil altijd rekenen op een snelle reactietijd.

    GS Bouw NV     

  • Wij zijn ontzettend tevreden over de samenwerking met Daffodil Services. Ze onderhouden ons netwerk zó dat we altijd vlot kunnen blijven werken

    Horwin Comm.v.     

Partners:

Deel deze pagina: